/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چه بگویم؟

بهاریه ها 2 – رودکی

 

     بهاریه ها

                 (بخش دوم)

                          رودکی

 

 

یادآوری:    در بخش دوم بهاریه ها، ابیاتی منتخب از استاد سخن رودکی تقدیم خوانندگان وبلاگ می شود. ابیات آمده،  همگی از چاپ سوم   کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، تالیف: استاد سعید نفیسی، گزینش شده است که از سوی انتشارات امیر کبیر در سال  1360 انتشار یافته است  و مطالب آمده میان دو کمان در آخر شعرها، اشاره به صفحه همان کتاب دارد. و همچنین واژه های سخت، معنا شده است. (برخی معانی، از حواشی کتاب دیوان شعر رودکی، دکتر جعفر شعار ، نشر قطره ، چاپ سوم ، 1382  نقل شده است)

                                           ***     ***   *** 

 

آمد بهار خرّم با رنگ و بوی طیب                                  با صد هزار نزهت و آرایش عجیب

شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان                                گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب

چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد                                    لشکرش ابر تیره و باد صبا نقیب

نفاط برق روشن و تندرش طبل زن                                 دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب

آن ابر بین، که گرید چون مرد سوکوار                          و آن رعد بین، که نالد چون عاشق کئیب

خورشید را ز ابر دمد روی گاه‌گاه                                   چو نان حصاریی، که گذر دارد از رقیب

یک چند روزگار، جهان دردمند بود                                به شد، که یافت بوی سمن باد را طبیب

باران مشکبوی ببارید نو به نو                                            وز برگ بر کشید یکی حلهٔ قشيب

کنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت                    هر جویکی که خشک همی بود شد رطیب

تندر میان دشت همی باد بر دمد                                         برق از میان ابر همی بر کشد قضیب

لاله میان کشت بخندد همی ز دور                                    چون پنجه ی عروس به حنّا شده خضیب

بلبل همی بخواند در شاخسار بید                                        سار از درخت سرو مرو را شده مجیب

صلصل به سر و بن بر، با نغمهٔ کهن                                بلبل به شاخ گل بر، با لحنک غریب

اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد                                     کاکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب

ساقی گزین و باده و می خور به بانگ زیر                      کز کشت سار نالد و از باغ عندلیب

هر چند نوبهار جهان است به چشم خوب                            دیدار خواجه خوب تر، آن مهتر حسیب

شیب تو با فراز و فراز تو با نشیب                                        فرزند آدمی به تو اندر به شیب و تیب

دیدی تو ریژ و کام بدو اندرون بسی                                    بارید کان مطرب بودی به فر و زیب (492 و 493 )

طیب= هرچیز خوشبو مانند مشک و عنبر،  مشیب= پیری ،  نقیب= رئیس و مهتر، نفاط= نفت انداز، وسیله جنگی پرتاب کننده ی شیشه های حاوی نفت، کئیب= اندوهگین، بدحال، حصاریی= زندانی،  حلهٔ قشيب= جامه ی نو، در اینجا سبزه و گیاه، ( درتصحیح استاد نفیسی، "حلهٔ قصيب" آمده که بی معنی می نمایاند. در لغت نامه  دهخدا مصرع دوم چنین ضبط شده است: "وز برف برکشید یکی حله ٔ قشیب" لذا ما آن را به صورت حاضر از کتاب دیوان شعر رودکی، به تصحیح دکتر جعفر شعار آورده ایم) ،  رطیب= نمناک، باد بر دمیدن= بانگ زدن، قضیب= تازیانه ، استعاره از برق و صاعقه، خضیب= به حنا رنگین شده، مجیب= پاسخگو، صلصل= فاخته و کوکو، لحنک= نغمه و آواز، حسیب= والاگهر، بزرگوار، زیر= نوعی ساز دهنی، صدای نازک ، مقابل بم؛ شیب و تیب=متحیّر و سرگشته، ریژ= آروزو کام (ریژ و کام= هوا و هوس)، بدو اندرون= در آن، در جهان...

                                           ***     ***   *** 

آن صحن چمن، که از دم دی                                                                 گفتی: دم گرگ یا پلنگ است

اکنون ز بهار مانوی طبع                                                                           پرنقش و نگار همچو ژنگ است

بر کشتی عمر تکیه کم کن                                                                     کاین نیل نشیمن نهنگ است (494)

ژنگ = ارژنگ ، کتاب مانی؛

                                           ***     ***   ***

 

                                                      آرامگاه رودکی در تاجیکستان

                                           ***     ***   ***

چون سپرم نه میان بزم به نوروز                                                        در مه بهمن بتاز و جان عدو سوز

باز تو بی رنج باش و جان تو خرم                                                بانی و با رود   و با نبیذ  فناروز(503)

سپرم= مخفف سپرغم است که نوعي از ريحان باشد (برهان)،  رود= نوعی ساز، فناروز= محلی در سمرقند که شراب آن معروف بوده است،

                                            ***     ***   *** 

کسان که تلخی زهر طلب نمی‌دانند                                                  ترش شوند و بتابند رو ز اهل سؤال

تو را که می‌شنوی طاقت شنیدن نیست                                        مرا که می‌طلبم خود چگونه باشد حال؟

شکفت لاله تو زیغال بشکفان که همی                                           به دور لاله به کف برنهاده به، زیغال (504)

زیغال= قدح، پیاله بزرگ؛  به دور لاله= به هنگام دمیدن لاله،

                                           ***     ***   *** 

گل بهاری، بت تتاری                                                                                    نبیذ داری، چرا نیاری؟

نبیذ روشن، چو ابر بهمن                                                                            به نزد گلشن چرا نباری؟ (512)

                                           ***     ***   *** 

چمن عقل را خزانی اگر                                                                                        گلشن عشق را بهار تویی

عشق را گر پیمبری، لیکن                                                                                    حسن را آفریدگار تویی (513)

                                           ***     ***   *** 

 بهارچین کن از آن روی بزم خانهٔ خویش                                      اگرچه خانهٔ تو نوبهار برهمنست (521)    

                                           ***     ***   *** 

چون لطیف آید به گاه نوبهار                                                          بانگ رود و بانگ کبک و بانگ تز (523)

تز = نام مرغکي است خوش آواز و کم سکون و بيشتر در گلستان ها مي باشد و آنرا به عربي صعوه مي گويند. (برهان )

                                           ***     ***   *** 

به نوبهاران بستای ابر گریان را                                                    که از گریستن اوست این زمین خندان (526)

                                           ***     ***   *** 

گیتیت چنین آید، گردنده بدین سان هم                                           هم باد برین آید و هم باد فرودین (527)

                                           ***     ***   *** 

عاجز شود از اشک و غریو من                                                               هر ابر بهارگاه با بختو (528)

بختو= رعد. تندر. (برهان)

                                           ***     ***   *** 

آمد این نوبهار توبه شکن                                                                         پرنیان گشت باغ و برزن و کوی (531)

                                           ***     ***   *** 

خور به شادی روزگار نوبهار                                                                می گسار اندر تکوک شاهوار (536)

تکوک=  ریتون، مرغان صراحی، جام هایی که در دوران کهن به شکل جانوران ساخته می‌شد. آوندی زرین یا آهنین به صورت شیر یا گاو یا ماهی یا مرغ که با آن بیشتر شراب می‌خوردند (ر. ش. به ویکی پدیا)

                                           ***     ***   *** 

درخش، ار نخندد به وقت بهار                                                                         همانا نگرید چنین ابر زار (542)

درخش= آذرخش، برق

                                           ***     ***   *** 

بهارست همواره هر روزیم                                                                          به منکر فراوان، به معروف کم (543)

                                           ***     ***   *** 

زرع و ذرع از بهار شد چو بهشت                                                   زرع کشتست و ذرع گوشهٔ کشت (545)

                                           ***     ***   *** 

باد بر تو مبارک و خنشان                                                                   جشن نوروز و گوسپند کشان (546)

خنشان= خجسته، مبارک؛  گوسپند کشان= عید قربان


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در جمعه ۶ فروردین۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۹ قبل از ظهر | لینک ثابت |

منوی اصلی

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفایل مدیر وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
سخن نخست و حرف های بعدی
حقوق مدنی و تجارت
حقوق اراضی و املاک
آئین دادرسی
حقوق ثبت
حقوق - تاریخ و کلیات
پرسش و پاسخ حقوقی
حقوق بین الملل
حقوق جزا و کیفری
قلمی خودم(مخیّل)
مقالات و تحقیقات ادبی
دادگستری در متون ادب فارسی
حقوق تطبیقی
شعر دوستان
تقی خاوری (راوی)
اشعار و نثر های گزیده
یادها و مناسبت ها
بانگ قوانین و مقررات
داستان کوتاه
مسایل روز - سیاسی
مسایل روز - قضا، وکالت، قانون
مسایل روز - دولتیان و ادبیات
زنان
آزموده های حقوقی
هنر
معرفی کتاب و نشریات
کشکول اینترنتی
لطایف القضاء
تصویر طنز (کاریکاتور)

درباره ی ما


این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی

*****************
دیگر دامنه های وبلاگ :
http://hassani.ir
http://hasani.info

* * * * * * * * * * *
« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد.
* * * * * * * * * * *
امیل :

hasani_law@yahoo.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. »

پیوند ها - دوستان

(انوج)بربرود
سپهر عدالت
...یه حرفایی همیشه هست
~~ گنجــــــینه...ویژه ی بازنشستگان خوزستان ~~
صبر زرد و جیغ بنفش
~~ وبلاگ شخصی عباس باوری ~~
وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری
مُشتي شعر براي اين روزها..
کلوپ فارسی
روز مرگی در زندگی روزمره
سایت حقوقی برهان
قاضی دادگستر
فقه پلی است برای حقوق
ایران داوری
وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز
موسسه حقوقی هامون
وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان
یادداشت های حقوقی
وکیل باشی
سایت حقوقی راه مقصود
جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد
اسفار - سید علی طباطبایی یزدی
محمد افضلی
ابراهیمی خطاط
حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه
حقوق روز
دپارتمان حقوق بین الملل ایران

آرشیو

سایر پیوند ها

آمار لحظه به لحظه جهان
دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور)
گنجور
Linkograph لینکوگراف
ترمينولوژي قوانين و مقرارات
بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران )
بانک مقالات حقوقی
معاونت آموزش دادگستری استان تهران
سيستم قوانين کشور
صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري
كانون سردفتران و دفترياران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان بازرسي كل كشور
روزنامه رسمى ج. ا. ا.
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
ماهنامه حقوقي دادرسی
دادگستري استان اصفهان
راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران
شبکه خبری قسط
ندای صادق
نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا)
ترمینولوژی حقوق
خبرگزاری دانشجویان ایران
قالب وبلاگ
جستجوگر قالب وبلاگ

آخرین پست ها

برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم
بررسی فقهی حقوقی ماهیت حق زوجه بر مهریه و قابلیت اسقاط آن
زمان نصيحت‌گويي مستقيم گذشته است
توصیه­ هایی حرفه ­ای و اخلاقی از استادِ کاتوزیان
آزموده‌های حقوقی 15- بررسی دادنامه‌هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع
ا عتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کیفری انگلستان
آخرین سفر دکتر کاتوزیان: بهار 1393؛ مشهد
بازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنا
برگزاری مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد دکتر کاتوزیان در مشهد
مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 4 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393
مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 3 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393
دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی
آثار و اندیشه سزار بکاریا
حمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایران
جایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموال
بیماری های روانی و ازدواج
معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلد
مصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آن
معرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»
دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفری
اقرار در آینه امثال فارسی
حق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی
بررسی نظام قضایی لبنان
بررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمر
امنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)
راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسان
مفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)
یادی از زنده یاد عنایت الله باستانی
بررسی قانون جدید مجازات اسلامی
در باره جامعه وکلای دادگستری مشهد (خراسان)

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM
Google


در چه بگویم؟
در همه ی اينترنت